HOME พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

Date published: 22 มี.ค. 2559
Last updated: 29 มิ.ย. 2560

ประเทศญี่ปุ่นนั้น มีประวัติการอยู่อาศัยของผู้คนหลากหลายเชื้อสาย
มาตั้งแต่สมัยก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งในแต่ละท้องที่ก็ยังมีซากโบราณสถาน
และสุสานโบราณมากมายหลงเหลือมาจนปัจจุบันนี้
เรามาลองมองประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สืบทอดตั้งแต่สมัยนั้น
จนถึงสมัยนี้ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กันเถอะ

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นมีการปกครองระบอบราชาธิปไตยมาตั้งแต่ช่วง 660 ปีก่อนคริสต์ศักราช
และยังคงสืบเชื้อสายวงศ์วานมาจนถึงปัจจุบันในฐานะ "ราชวงศ์จักรพรรดิ"
ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ตระกูลนี้ได้รับการจดบันทึกในกินเนสบุ๊คให้เป็น
ราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย ในสมัยก่อนมีสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ถูกสร้างขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การสร้างเจดีย์ห้าชั้นที่วัดโฮรีวในยุคสมัย
อะซุกะ ช่วงปลายศตวรรษที่ 6 และการสร้างพระพุทธรูปคะมะคุระ
องค์ใหญ่ในช่วงยุคสมัยคะมะคุระหลังศตวรรษที่ 12
เมื่อผ่านยุคเซ็นโกะคุในเวลาต่อมา ก็เข้าสู่ยุคสมัยเอโดะที่ปกครอง
โดยรัฐบาลโชกุน ซึ่งดำเนินเรื่อยมาจนถึงปี ค.ศ. 1868
หลังจากนั้น ประเทศญี่ปุ่นได้ก้าวผ่านสงครามครั้งใหญ่อีกสองครั้ง
และในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ
อย่างรวดเร็วซึ่งยังคงดำเนินมาจวบจนถึงยุคปัจจุบันด้วย

ประเภทของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

ประเภทของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่เราสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
ได้นั้น โดยปกติแล้วจะจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปะต่าง ๆ ที่ให้เรา
สามารถเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นได้เป็นส่วนใหญ่
แต่นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหรือสวนส่วนตัวที่ยก
เอาสิ่งก่อสร้างทั้งหลังมาเพื่อสื่อให้เห็นถึงรสนิยมของคนในสมัยนั้น
ผ่านทางสิ่งก่อสร้างและสวนแบบต่าง ๆ รวมไปถึงผลงานและผลิตภัณฑ์
พื้นบ้านที่ถูกจัดเก็บเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะและอาคารจัดแสดงส่วนตัว
ที่ตั้งอยู่มากมายตามที่ต่าง ๆ ในญี่ปุ่น

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์หลัก

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์หลัก

ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติโตเกียวที่ตั้งอยู่ที่ย่านอุเอะโนะในกรุงโตเกียวนั้น
เราสามารถเข้าชมผลงานชิ้นเอกได้มากมายหลายชิ้น ไม่ว่าจะเป็น
พระพุทธรูปหรือเครื่องปั้นดินเผาที่เก็บกู้ได้จากซากโบราณสถานต่าง ๆ
นอกจากนั้น ยังมีดาบญี่ปุ่น งานเขียนและภาพวาดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นด้วย สวนของอาคารยุคเอโดะที่อยู่ในเขตโคะงะเนะอิ
ในกรุงโตเกียวเอง ก็มีสิ่งปลูกสร้างที่ฟื้นฟูขึ้นมาระหว่างยุคสมัยเอโดะถึง
ยุคโชวะตั้งเรียงกันเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งอยู่ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาแห่งชาติในโอซาก้า ก็ยังมีเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับโลกของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ยังไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อน
เก็บรวบรวมเอาไว้อย่างครบครันด้วยเช่นกัน

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำภูมิภาค

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำภูมิภาค

ที่เมืองซะคุระในจังหวัดชิบะนั้น มีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์
แห่งชาติตั้งอยู่ และมีเอกสารข้อมูลที่ทำให้เราเข้าใจเบื้องหลังทาง
ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหิน ยุคโบราณ เรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้
จัดแสดงอยู่ นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โทโฮคุที่อยู่
ในเมืองทะงะโจของจังหวัดมิยะกิก็ยังมีชื่อเสียงเช่นกัน
พิพิธภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษประจำภูมิภาคนั้น ๆ มีอยู่อีกมากมาย
ทั่วญี่ปุ่น เช่น พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านโอซาก้าในสวนอนุสรณ์
บันปะคุ จังหวัดโอซาก้า และพิพิธภัณฑ์อ้างอิงมะชิโกะ จังหวัดโทะชิกิ
ที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น

*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

ค้นหา