อะโอโมริ/ฮิโรซากิ/ฮาจิโนเฮะ

อะโอโมริ/ฮิโรซากิ/ฮาจิโนเฮะ

HOME โทโฮคุ อาโอโมริ อะโอโมริ/ฮิโรซากิ/ฮาจิโนเฮะ

อะโอโมริ/ฮิโรซากิ/ฮาจิโนเฮะของภาพรวมและประวัติศาสตร์

อะโอโมริ/ฮิโรซากิ/ฮาจิโนเฮะของภาพรวมและประวัติศาสตร์

ตั้งอยู่เหนือสุดของเกาะฮอนชู เป็นพื้นที่ที่มีหิมะตกหนักในฤดูหนาว มีแหล่งโบราณคดียุคโจมง เช่น ซากโบราณสถานซันไนมารุยามะ เชื่อกันว่าเป็นแหล่งที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากมายมาตั้งแต่สมัยโบราณ ด้านทิศตะวันตกติดกับทะเลญี่ปุ่นและทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก การค้าทางทะเลมีการพัฒนาจนเกิดเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ ชื่อจังหวัดอาโอโมริมีที่มาจากพื้นที่ป่า (โมริ) สีเขียว (อาโออิ) แผ่ไพศาลอันเป็นจุดสังเกตของเรือที่เข้ามาที่ท่าเรือ เดือนสิงหาคมมีการจัดงานเทศกาลเนบุตะ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายพื้นที่เดินทางมาเยี่ยมเยือน

ท่องเที่ยว

สถานที่ยอดนิยม

ที่พัก

สถานที่ยอดนิยม