อุเมดะ/สถานีรถไฟโอซาก้า/คิตะชินจิ

อุเมดะ/สถานีรถไฟโอซาก้า/คิตะชินจิ

HOME ภูมิภาคคันไซ จังหวัดโอซา อุเมดะ/สถานีรถไฟโอซาก้า/คิตะชินจิ

อุเมดะ/สถานีรถไฟโอซาก้า/คิตะชินจิของภาพรวมและประวัติศาสตร์

อุเมดะ/สถานีรถไฟโอซาก้า/คิตะชินจิของภาพรวมและประวัติศาสตร์

อุเมดะ (梅田 แปลตามตัวอักษรว่า ทุ่งบ๊วย) บริเวณที่เคยเป็นพื้นที่ลุ่มชื้นแฉะและได้รับการถมพื้นที่เพื่อทำไร่นา ในสมัยก่อนจึงเรียกกันว่าอุเมดะ (埋田 แปลตามตัวอักษรว่า ทุ่งที่ถูกถม) ตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ได้พัฒนากลายเป็นเมืองแห่งความบันเทิงที่อยู่รอบปราสาทโอซาก้า และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการเปิดใช้สถานีรถไฟโอซาก้าในปีค.ศ.1874 ต่อมาในปีค.ศ.1906 สถานีรถไฟฮันชินอุเมดะ ปีค.ศ.1910 สถานีรถไฟฮันคิวอุเมดะ และปีค.ศ.1933 รถไฟใต้ดินโอซาก้าสถานีอุเมดะเปิดให้บริการตามลำดับ จนกลายเป็นสถานีต้นทาง-ปลายทางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันไซ บริเวณใกล้เคียงสถานีมีตึกสำนักงานจำนวนมากตั้งเรียงรายอยู่ และเป็นย่านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้

ที่พัก

สถานที่ยอดนิยม