ข้อกำหนดการใช้ “LIVE JAPAN”

ข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้ระบุคำเตือนที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ LIVE JAPAN (“เว็บไซต์” นี้) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ Gurunavi, Inc. (“Gurunavi”) เป็นผู้บริหารและดำเนินการ โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้โดยละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์นี้ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงเห็นชอบด้วยกับข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้
โปรดทราบว่า ถึงแม้ Gurunavi จะได้กำหนดข้อกำหนดอื่นๆ ในการใช้สำหรับผู้ใช้ขั้นปลายของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ Gurunavi เป็นผู้ดำเนินการก็ตาม แต่ข้อกำหนดการใช้เหล่านั้นจะไม่นำมาใช้บังคับกับการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้

1. บริการบนเว็บไซต์นี้

(1) บริการบนเว็บไซต์นี้
ปัจจุบัน Gurunavi จัดให้โดยผ่านเว็บไซต์นี้ซึ่ง (i) ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภัตตาคาร สถานที่ท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ที่ท่านจำเป็นต้องใช้ในระหว่างการเดินทางไปญี่ปุ่น (“ข้อมูล”) และ (ii) การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและบริการอื่นๆ (ตามที่อาจจะมีการลบ เพิ่ม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฯลฯ เป็นครั้งคราว พร้อมกับการให้ข้อมูล (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “บริการ”) แต่ Gurunavi สงวนสิทธิในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบเนื้อหาของบริการในอนาคต


(2) ไม่มีการรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูล
Gurunavi เปิดโอกาสให้ท่านเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ แต่ Gurunavi มิได้ให้การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลในด้านความแม่นยำ ความถูกต้อง ความมีประโยชน์ ความชอบด้วยกฎหมาย ของข้อมูลแต่อย่างใด หรือรับประกันว่าข้อมูลจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก หรือเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง นอกจากนี้ Gurunavi จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดที่เกิดจากการดาวน์โหลดหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านบริการการสืบค้นของเว็บไซต์นี้


(3) ไม่มีการรับประกันว่าจะให้บริการ
Gurunavi มิได้รับประกันว่า การให้บริการแก่ท่านนั้นจะไม่มีการหยุดชะงัก หรือการเข้าถึงบริการนั้นจะปลอดภัย หรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้นแต่อย่างใด


(4) การไม่รับประกันเกี่ยวกับบริการค้นหาเส้นทาง
บริการค้นหาเส้นทางและค่าบริการเป็นการรับข้อมูลจากบริษัท NAVITIME JAPAN และบริษัท KOTSU SHIMBUNSHA ซึ่งมีการนำเสนอรายละเอียดของการค้นหาเส้นทาง ค่าบริการ และตารางเวลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่จะไม่รับประกันความถูกต้องของเนื้อหาใดๆ ทั้งสิ้น


(5) การให้ การหยุดและการเลิกบริการ
Gurunavi อนุญาตให้ท่านใช้บริการ แต่ Gurunavi อาจจะก่อความล่าช้า หยุด หรือเลิกการให้บริการโดยไม่จำต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่านในแต่ละกรณีดังต่อไปนี้ ถึงแม้ว่าท่านได้รับความเสียหายจากความล่าช้า การหยุด หรือการเลิกดังกล่าวก็ตาม Gurunavi ก็จะได้รับการยกเว้นจากความรับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบในการจ่ายค่าเสียหายใดๆ :
(i) หากมีการดำเนินงาน อาทิเช่น การบำรุงรักษา การตรวจสอบ หรือวิศวกรรม ซึ่งมีความจำเป็นในการบำรุงรักษาหรือดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้า โทรคมนาคม หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็นในการให้บริการ หรือฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ประกอบขึ้นเป็นระบบต่างๆ ในการให้บริการ (รวมเรียกว่า “ระบบ”)
(ii) หากมีการอัพเดทหรือดัดแปรเว็บไซต์นี้
(iii) หากการจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือสายโทรคมนาคมที่จำเป็นแก่ระบบนั้นหยุดชะงักลงหรือใช้ไม่ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสาเหตุที่เกิดจากผู้ให้บริการสาธารณูปโภคดังกล่าว
(iv) หากเกิดความล้มเหลวในระบบ และการให้บริการมีความยากลำบาก
(v) หากการให้บริการเกิดความยากลำบากเนื่องจากภัยธรรมชาติ สงคราม การก่อความวุ่นวาย การพิพาทแรงงาน อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด หรือ
(vi) หาก Gurunavi เห็นว่ามีความจำเป็นต้องพักหรือหยุดการให้บริการด้วยเหตุใดๆ นอกเหนือจากเหตุที่กล่าวข้างต้น


(6) ความไม่เกี่ยวข้องของ Gurunavi ในธุรกรรม
ธุรกรรมใดๆ ที่ท่านดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้ (ซึ่งหมายถึงการขอข้อมูลเกี่ยวกับภัตตาคาร สถานที่ท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า ฯลฯ การช็อปปิ้ง และการขอเอกสาร หรือการส่งคำถามหรือสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันไปยังภัตตาคาร ฯลฯ) เป็นธุรกรรมที่ท่านกระทำโดยตรงกับ “ผู้ให้บริการ” (ซึ่งหมายถึงผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกรรมนั้นๆ และรวมถึงภัตตาคาร สถานที่ท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า การขนส่งสาธารณะ ฯลฯ รวมทั้งตัวแทน) Gurunavi จะไม่กลายเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมดังกล่าวหรือรับผิดชอบในธุรกรรมดังกล่าวแต่อย่างใด ฉะนั้นปัญหาใดๆ ในธุรกรรมนั้นๆ การแก้ไขจะต้องกระทำระหว่างท่านกับผู้ให้บริการเท่านั้น


(7) การยืนยันเกี่ยวกับเงื่อนไขของธุรกรรม
โปรดส่งคำถามโดยตรงไปที่ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องในเรื่องผลิตภัณฑ์ บริการ รายละเอียดต่างๆ ของผู้ให้บริการนั้นๆ บนเว็บไซต์นี้ วิธีการของผู้ให้บริการนั้นๆ ในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ


(8) ไม่มีการรับประกันเกี่ยวกับความปลอดภัยของเนื้อหา ฯลฯ
Gurunavi มิได้รับประกันว่าอีเมล เนื้อหา หรือสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันนั้น ที่ส่งจากเว็บเพจ เซิร์ฟเวอร์ โดเมน หรือสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันของเว็บไซต์นี้ จะไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่นๆ แต่อย่างใด


(9) ไม่มีการรับประกันอื่นๆ
Gurunavi อาจให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ท่านหรือผู้ให้บริการเป็นครั้งคราว แต่ไม่ว่าในกรณีใด Gurunavi จะไม่ต้องรับผิดเนื่องจากการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใด

2. บริการแก่สมาชิก

สำหรับบริการที่จะใช้ได้ต่อเมื่อเป็นสมาชิกนั้น ท่านควรอ่าน “ข้อกำหนดของสมาชิกของ LIVE JAPAN” โดยละเอียด และปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของท่านและข้อมูลของท่านที่ Gurunavi ได้มานั้น จะมีการดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Gurunavi

4. การปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้อื่นๆ

Gurunavi หรือบริษัทแม่ของ Gurunavi อาจกำหนดข้อกำหนดการใช้สำหรับการใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการแยกต่างหาก ซึ่งในกรณีดังกล่าว การใช้ของท่านจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงของท่านที่มีอยู่กับข้อกำหนดการใช้ดังกล่าว และด้วยเหตุนั้นท่านจึงควรอ่านข้อกำหนดการใช้ดังกล่าวโดยละเอียด และปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ดังกล่าว

5. เรื่องต้องห้าม

เรื่องต่างๆ ที่ระบุไว้ต่อจากนี้นั้นเป็นสิ่งต้องห้ามเมื่อท่านใช้เว็บไซต์นี้และบริการ หากท่านกระทำผิดรายการใดๆ ต่อไปนี้ Gurunavi อาจหยุดพักการใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการของท่าน พักการทำธุรกรรมของท่าน และปฏิเสธมิให้ท่านทำธุรกรรมใดๆ ในอนาคต หาก Gurunavi ได้รับความเสียหายใดเนื่องจากการที่ท่านกระทำผิดรายการใดๆ ต่อไปนี้ ท่านจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่ Gurunavi:


(1) การกระทำใดที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน

(2) การกระทำใดที่ฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(3) การกระทำใดที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้ใดๆ ที่ Gurunavi กำหนด

(4) การกระทำใดที่เป็นการละเมิดสิทธิของ Gurunavi หุ้นส่วนของ Gurunavi ผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลภายนอก เช่น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น สิทธิในอุตสาหกรรมสมบัติ ลิขสิทธิ์ สิทธิในรูปคน (portrait rights) และความลับทางการค้า สิทธิในชื่อเสียง หรือสิทธิในความเป็นส่วนตัว

(5) การแก้ไขดัดแปลงหรือการลบอันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือการแสดงออกอื่นๆ ของสิทธิหนึ่งๆ ที่ Gurunavi หุ้นส่วนของ Gurunavi ผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลภายนอก ได้ระบุไว้

(6) การรวบรวมหรือสะสมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นไม่ว่าโดยวิธีใดๆ

(7) การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยปราศจากเจตนาแท้จริงที่จะซื้อ (เช่น ส่งคำสั่งซื้อแม้ว่าจะไม่มีเจตนาที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นั้นตั้งแต่แรก) ทำธุรกรรมโดยแสร้งเป็นบุคคลอีกคนหนึ่ง ป้อนข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือกระทำการฉ้อฉลอื่นใด

(8) การใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตและเพื่อผลกำไรทางธุรกิจ

(9) การใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการที่มีความเป็นไปได้ที่จะขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์นี้หรือการให้บริการ

(10) การใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมใดที่มีโอกาสจะขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์นี้หรือการให้บริการ

(11) การกระทำใดที่จะเป็นการขัดขวางการใช้โดยบุคคลภายนอกซึ่งเว็บไซต์นี้หรือบริการ

(12) ในส่วนเกี่ยวกับระบบ การกระทำที่เป็นวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering), reverse compiling, reverse assembly หรือความพยายามในการถอดรหัสลับ (decryption) หรือการค้นหารหัสต้นทาง (source code) หรือ

(13) การกระทำใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นที่ Gurunavi เห็นว่าไม่เหมาะสม

6. การปฏิบัติเกี่ยวกับลิงก์

ในเว็บไซต์นี้ท่านอาจลิงก์ไปที่เว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกอาจให้ลิงก์มาที่เว็บไซต์นี้ เนื่องจาก Gurunavi มิได้เกี่ยวข้องในการดำเนินการของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าว เราจะไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ เกี่ยวกับการที่ท่านใช้ดังกล่าวหรือผลลัพธ์จากการใช้ดังกล่าว เราขอให้ท่านตรวจสอบข้อกำหนดการใช้ของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าวต่างหาก

7. Cookies ฯลฯ

Gurunavi อาจรวบรวมข้อมูลเช่นข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นประวัติการเข้าถึงของผู้ใช้และสถานะการใช้และในการให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้: ข้อมูลเกี่ยวกับ IP address ของท่านเมื่อท่านเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของ Gurunavi ข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขประจำอุปกรณ์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านเมื่อท่านใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของ Gurunavi และข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าถึงของท่าน ฯลฯ โดยการใช้เทคโนโลยี cookies หากท่านเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบน browser ของท่านเพื่อการบล็อก cookies การใช้บริการของท่านบนเว็บไซต์นี้อาจถูกจำกัดได้

8. เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ฯลฯ

เนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ (รวมทั้งข้อมูล สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ เสียงดนตรี สิ่งบันทึกเสียง ภาพถ่าย ภาพ วิดีโอ ข้อความหรือสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน (“เนื้อหาของ Gurunavi”) นั้นเป็นของ Gurunavi หรือ Gurunavi ได้ใช้โดยอยู่ภายใต้การให้สิทธิ (license) หรือการอนุญาตที่ได้รับมาโดยถูกต้อง และได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์


“Gurunavi” “LIVE JAPAN” และ “LIVE JAPAN PERFECT GUIDE” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Gurunavi


ท่านอาจดาวน์โหลด พิมพ์ (เป็นสำเนาในจำนวนพอสมควร) และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่มิใช่เพื่อการค้า ซึ่งเนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ เช่นข้อมูลและแผนที่เกี่ยวกับภัตตาคาร สถานที่ท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน การทำซ้ำ การเผยแพร่ต่อสาธารณะ การดัดแปลงหรือการแก้ไขเพิ่มเติม หรือการใช้ทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งเนื้อหาของ Gurunavi หรือการโพสต์หรือการโพสต์ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเนื้อหาของ Gurunavi บนเว็บไซต์ที่มิใช่เว็บไซต์ของ Gurunavi นั้น จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินของ Gurunavi และจะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

9. การกำหนด การแก้ไขหรือเพิ่มเติม ข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้

Gurunavi อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้เป็นครั้งคราวได้ตามความจำเป็น เนื่องจากเรามิได้ติดต่อกับผู้ใช้เป็นรายบุคคลในแต่ละครั้งที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนั้น โปรดตรวจสอบข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้ในแต่ละครั้งที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ โดยการใช้เว็บไซต์นี้หลังจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวแล้ว ท่านตกลงเห็นชอบด้วยกับข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้ตามที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างท่านกับ Gurunavi (รวมทั้งการตีความและการบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้) อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ท่านตกลงว่าคดีใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างท่านกับ Gurunavi นั้นให้เสนอต่อเขตอำนาจของศาลแขวงโตเกียวเพียงแห่งเดียวในฐานะศาลชั้นต้น

11. Route search

KOSHO No.170 in 2019


JR timetable data is based on October 2019 issue of "JR JIKOKUHYO" published by KOTSU SHIMBUNSHA CO.,LTD..
This timetable data shall not be reproduced, copied or processed into any electromagnetic medium, without the express written consent of KOTSU SHIMBUNSHA CO.,LTD..


Route search based on private railway, subway, and airline schedules
・Some lines are unsupported.
・(J)19-3 timetable data is based on "JTB timetable"
・Domestic Flight Timetable is based on "JTB timetable" October 2019 issue, and schedules up to October 26, 2019.
This timetable data shall not be reproduced, copied or processed intoany electromagnetic medium.

12. Use of YouTube API Services

Portions of this website use YouTube API Services. By using these pages, you agree to be bound by the YouTube Terms of Service (at https://www.youtube.com/t/terms) and the Google Privacy Policy (at http://www.google.com/policies/privacy).