นาระ/อิโคะมะ/เท็นริ

นาระ/อิโคะมะ/เท็นริ

HOME ภูมิภาคคันไซ ดนาระ นาระ/อิโคะมะ/เท็นริ

นาระ/อิโคะมะ/เท็นริของภาพรวมและประวัติศาสตร์

จังหวัดนาระ ราชธานีเก่าซึ่งเคยเป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นในยุคโคฟุง ยุคอาซุกะ และยุคนาระที่มีตระกูลผู้มีอำนาจเป็นผู้นำตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 3 และเคยเป็นแหล่งเผยแผ่พุทธศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองซึ่งได้รับการสืบทอดมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ จึงทำให้จังหวัดนาระมีวัดวาอารามและศาลเจ้าที่มีประวัติอันยาวนานอยู่มากมาย และเป็นคลังสมบัติของทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อาทิ มรดกโลก สมบัติประจำชาติญี่ปุ่น และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ฯลฯ
จังหวัดนี้เชื่อมต่อกับโอซาก้า เกียวโต มิเอะและวาคายามะ สามารถเดินทางมาเยือนได้อย่างสะดวกสบายโดยใช้รถไฟ JR หรือรถไฟคินเท็ตสึ

ช้อปปิ้ง

เลือกสถานที่