HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว โตเกียว ฮะเนะดะ การเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ มาประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกก็ไม่มีปัญหา!
การเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ มาประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกก็ไม่มีปัญหา!

การเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ มาประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกก็ไม่มีปัญหา!

Date published: 24 พ.ย. 2562
Last updated: 15 ก.พ. 2564

สนามบินฮาเนดะ (ชื่อทางการคือ สนามบินนานาชาติกรุงโตเกียว) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ
กรุงโตเกียวในเขตโอตะ ถือเป็นศูนย์กลางในการเดินทางของประเทศญี่ปุ่นเพราะนอกเหนือ
ไปจากเที่ยวบินต่างประเทศแล้ว ยังเชื่อมโยงกับเที่ยวบินภายในประเทศเป็นจำนวนมาก การเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงโตเกียวมีอยู่ด้วยกันหลักๆ 4 วิธี อันได้แก่ รถไฟ รถไฟโมโนเรล
รถโดยสารและรถแท็กซี่ วิธีการเดินทางจากอาคารผู้โดยสารนานาชาติซึ่งเป็นประตูสู่
ประเทศญี่ปุ่น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หากเดินทางด้วยรถไฟก็ต้องนั่ง สายเคคิว หรือ โตเกียวโมโนเรล

ระบบขนส่งสาธารณะประเภทรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับสนามบินฮาเนดะมีอยู่ด้วยกัน 2 สาย
คือ “สายเคคิว” และ “โตเกียวโมโนเรล” ทั้งสองสายเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารนานาชาติ
โดยตรง สะดวกต่อการเดินทางเข้าออก

บน: “สายเคคิว” ล่าง: “ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเคคิว”
บน: “สายเคคิว” ล่าง: “ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเคคิว”
เครื่องจำหน่ายตั๋ว “สายเคคิว”
เครื่องจำหน่ายตั๋ว “สายเคคิว”

“สถานีฮาเนดะคูโคโคะคุไซเทอร์มินัล” (สถานีอาคารผู้โดยสารนานาชาติสนามบินฮาเนดะ) ของสายเคคิวมีประตูเครื่องตรวจตั๋วอยู่ที่ชั้น 2 ซึ่งตั้งอยู่ชั้นเดียวกันกับชั้นผู้โดยสารขาเข้า
รถไฟที่มุ่งหน้าสู่ชินากาว่าจะออกทุกๆ 10 นาทีในช่วงเวลากลางวัน หากท่านใช้บริการ
“แอร์พอร์ทไคโทกุ” (รถไฟด่วนแอร์พอร์ท) ท่านจะสามารถเดินทางไปถึงสถานีชินากาว่า
ซึ่งเป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับรถไฟ JR โดยใช้ระยะเวลาเพียง 11 นาทีเท่านั้น (410 JPY) ทั้งนี้ รถไฟ “แอร์พอร์ทไคโทกุ” (รถไฟด่วนแอร์พอร์ท), “ไคโทกุ” (รถไฟด่วน) และ “แอร์พอร์ท
คิวโค” (รถไฟด่วนพิเศษแอร์พอร์ท) เป็นรถไฟที่เดินรถเชื่อมต่อไปยังสายอาซากุซะของ
Toei ท่านสามารถเปลี่ยนรถไฟไปยังสายโอเอะโดะ ของ Toei ได้ที่สถานีไดม่ง หรือลงที่
สถานีชินบาชิ เพื่อเปลี่ยนรถไฟไปรถไฟใต้ดินสายกินซ่าของ Tokyo Metro หรือสาย
ยูริคาโมเมะ ได้ นอกจากนี้ รถไฟเหล่านี้ยังผ่านสถานีโอชิอาเงะ ซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ใกล้กับ
โตเกียวสกายทรีย์ และสถานีอาซากุซะได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรถไฟ หากท่าน
นั่งรถไฟ “แอร์พอร์ทคิวโค” ซึ่งมุ่งหน้าสู่สถานี ชินซุชิ, สถานีคานากาว่าบุงโกะ หรือสถานี
เคคิวคูริฮามะ ท่านจะสามารถเดินทางไปยังสถานีโยโกฮาม่าได้ภายในเวลา 23 นาที (450 JPY)

“ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเคคิว” ซึ่งให้บริการ 4 ภาษา (อังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น)
ตั้งอยู่ที่ด้านข้างของประตูเครื่องตรวจตั๋วชั้น 2 ของ “สถานีฮาเนดะคูโคโคะคุไซเทอร์มินัล”
(สถานีอาคารผู้โดยสารนานาชาติสนามบินฮาเนดะ) ของสายเคคิว โดยให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7:00 จนถึงเวลา 22:00 พร้อมบริการจำหน่ายตั๋วรถไฟราคาพิเศษสำหรับการ
เดินทางท่องเที่ยวในโตเกียว

“โตเกียวโมโนเรล”
“โตเกียวโมโนเรล”

“สถานีฮาเนดะคูโคโคะคุไซเซ็นบิหรุ” (สถานีอาคารผู้โดยสารนานาชาติสนามบินฮาเนดะ)
ของโตเกียวโมโนเรลมีประตูเครื่องตรวจตั๋วซึ่งอยู่เชื่อมกับล้อบบี้ของอาคารผู้โดยสารขาเข้า
ส่วนชานชาลาตั้งอยู่ชั้นบนซึ่งสามารถขึ้นไปได้ด้วยบันไดเลื่อน รถไฟออกทุกๆ 3 – 5
นาทีในช่วงเวลากลางวัน การเดินทางจากสถานี “สถานีฮาเนดะคูโคโคะคุไซเซ็นบิหรุ”
ไปยังสถานีปลายทาง “สถานีโมโนเรล ฮามามัตทสึ” กินเวลาเพียง 13 นาที (สำหรับขบวน
ด่วน) ราคาค่าบริการ 490 JPY ท่านสามารถเปลี่ยนรถไฟไปยังสายยามาโนเตะและสายเคฮิงโทโฮกุของรถไฟ JR ได้ที่สถานี
ฮามามัตทสึ ซึ่งสามารถนำท่านไปสู่สถานที่ต่างๆ อาทิเช่น โตเกียว อากิฮาบาระ อิเคะบุคุโระ ได้อย่างง่ายดาย

ท่านยังสามารถเดินทางไปย่านช้อปปิ้ง เช่น โรปปงหงิ หรือชินจูกุ ได้โดยการเปลี่ยนรถไฟ
ไปสายโอเอะโดะ ของ Toei หรือจะเดินทางไป นิโฮงบาชิ หรือ อาซากุซะ ได้โดยการเปลี่ยน
รถไฟไปสายอาซากุซะ ของ Toei นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเปลี่ยนรถไฟไปยังสายริงไคซึ่ง
สะดวกในการเดินทางไป โอไดบะ หรือ โตเกียวบิกไซท์ ได้ที่สถานีเท็นโนสุไอล์ ของโตเกียว
โมโนเรล

ท่านสามารถใช้บัตร IC การ์ดของบริษัทขนส่ง เช่น PASMO, Suica ฯลฯ ในการนั่งรถไฟ
สายเคคิวและโตเกียวโมโนเรล

แอร์พอร์ทบัสซึ่งเดินรถไปถึงบริเวณเป้าหมายได้โดยตรง

แอร์พอร์ทบัสซึ่งเดินรถไปถึงบริเวณเป้าหมายได้โดยตรง
แอร์พอร์ทบัสคือรถโดยสารที่เดินทางจากสนามบินไปยังสถานที่สำคัญต่างๆในย่านใจกลางเมืองกรุงโตเกียว ซึ่งให้บริการโดยบริษัท 2 บริษัท อันได้แก่ บริษัทโตเกียวคูโคโคทสี และ
บริษัท เคฮิงคิวโคบัส ทั้งสองบริษัทให้บริการจากอาคารผู้โดยสารนานาชาติ ท่านสามารถ
ซื้อตั๋วโดยสารได้จากเครื่องจำหน่ายตั๋วซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นสองของล้อบบี้ผู้โดยสารขาเข้า

การชำระเงินโดยอาศัยบัตรโดยสารชนิด IC การ์ดของบริษัทขนส่งมวลชน อาทิเช่น PASMO, Suica ฯลฯ มีอยู่ด้วยกัน 2 วิธีแล้วแต่เส้นทางที่นั่ง วิธีแรกเป็นการเป็นการใช้บัตร
IC การ์ดซื้อตั๋วโดยสารที่เค้าเตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารโดยตรง ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการรับบัตร
ระบุเวลาโดยสารที่เค้าเตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร แล้วชำระเงินเมื่อขึ้นรถโดยการนำบัตรไป
แตะที่เครื่องอ่านที่อยู่ในรถโดยสาร ทั้งนี้ ท่านอาจไม่สามารถโดยสารได้ในกรณีที่นั่งเต็ม
เพราะรถโดยสารอนุญาตให้นั่งได้เต็มพอดีที่นั่งเท่านั้น

สำหรับอาคารผู้โดยสารนานาชาติสนามบินฮาเนดะ เมื่อเดินตรงออกจากล้อบบี้ผู้โดยสารขา
เข้าชั้น 2 ท่านจะเห็นบันไดเลื่อนและลิฟท์ที่มีป้ายกำกับว่า “รถโดยสาร” เมื่อลงไปถึงชั้น 1
จะเห็น ป้ายรถโดยสารสำหรับแต่ละจุดหมายปลายทางตั้งแต่หมายเลข 1 – 11 กรุณามาต่อ
แถวรอและฝากสัมภาระก่อนถึงเวลารถออก

“แอร์พอร์ตลีมูซีน”
“แอร์พอร์ตลีมูซีน”

“แอร์พอร์ตลีมูซีน” ซึ่งให้บริการโดยบริษัทโตเกียวคูโกโคทสึเป็นหลัก นำท่านไปสู่จุดหมาย
ปลายทางตามจุดสำคัญต่างๆของนครโตเกียว อาทิเช่น ประตูทางออกด้่านยาเอสุ ของสถานี
รถไฟโตเกียว ชินจูกุ ฮิบิยะ อิเคะบุคุโระ เมะชิโระ คุดัง โครากุเอ็ง อากะซากะ สถานีโตโยสุ
กินซ่า ชิโอโดเมะ โรปปงหงิ ชิบะ เอบิสุ ชินากาวะ ทาเกะชิบะ โอไดบะ อาริอะเกะ ฯลฯ
ค่าโดยสารจากสนามบินฮาเนดะไปยังสถานีโตเกียว ราคา 930 JPY (ใช้เวลาเดินทางราว 25
– 45 นาที) ไปยังชินจูกุ ราคา 1230 JPY (ใช้เวลาเดินทางราว 35 – 75 นาที)

“รถโดยสารด่วนเคคิวบัส”
“รถโดยสารด่วนเคคิวบัส”

รถโดยสารด่วนเคคิวบัสคือ รถโดยสารที่นอกเหนือจะเดินรถไปทางย่านสำคัญของตัวเมือง
โยโกฮาม่า อาทิเช่น สถานีโยโกฮาม่า สวนสาธารณะยามาชิตะ เขตมินาโตะมิราอิ
อากะเร็งงะ(โกดังอิฐแดง) ฯลฯ แล้ว ยังมีบริการไปยังเมืองต่างๆรอบๆนครโตเกียว อาทิเช่น
จังหวัดคานากาวะ จังหวัดจิบะ จังหวัดไซตามะ จังหวัดยามานาชิ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีรถ
โดยสารที่ให้บริการไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น โตเกียวดิสนีย์รีซอร์ท โตเกียวบิกไซท์ (โอไดบะ)
ชิบูย่า สถานีคินชิโจว โตเกียวสกายทรีทาวน์ โดยตรงอีกด้วย และยังมีรถให้บริการไปยังสถานท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ เช่น ฮาโกเนะ ภูเขาไฟฟูจี คารูอิซาวะ
ฮากูบะ(เฉพาะในช่วงฤดูสกี) ฯลฯ

แท็กซี่ราคาตายตัว คุ้มค่าสำหรับผู้โดยสารที่มาเป็นหมู่คณะ

แท็กซี่ราคาตายตัว คุ้มค่าสำหรับผู้โดยสารที่มาเป็นหมู่คณะ

“รถแท็กซี่ราคาตายตัว” คือบริการรถแท็กซี่ที่เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางมาเป็นกลุ่ม 3 - 4 คน แม้ว่าจะมีค่าใช่จ่ายที่สูงกว่ารถไฟเคคิว โตเกียวโมโนเรลหรือรถโดยสาร แต่มีความ
สะดวกในกรณีที่จำเป็นต้องเดินทางในช่วงเวลาเช้าตรู่หรือเวลาค่ำในช่วงที่ไม่มีการ
คมนาคมชนิดอื่นๆให้เลือก หรือในกรณีที่สถานที่ต้องการจะไปอยู่ห่างจากจุดจอดของรถ
โดยสารจากสนามบิน มีบริษัทรถแท็กซี่หลายบริษัทที่ให้บริการประเภทนี้ วิธีการให้บริการ
ก็คล้ายคลึงกัน ท่านสามารถใช้บริการโดยการโทรไปจองผ่านโอเปอเรเตอร์ของแต่ละ
บริษัทก่อนใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

บางบริษัทมีบริการโดยโอเปอเรเตอร์สำหรับโทรจองเป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ อัตราค่า
โดยสารจากสนามบินฮาเนดะไปยังสถานีโตเกียวตกราว 5900 JPY ทั้งนี้ ท่านต้องจ่ายเงินค่า
ทางด่วนและค่าผ่าน (ETC) เพิ่มต่างหาก นอกจากนี้ สำหรับช่วงดึกและเช้าตรู่(ระหว่างช่วง
เวลา 22:00 ถึงตี 5 ของวันถัดไป) ท่านต้องจ่ายอัตราค่าบริการเพิ่ม ทั้งนี้ บริษัทรถแท็กซี่บาง
บริษัทไม่ให้บริการแท็กซี่ราคาตายตัวสำหรับบางพื้นที่ โปรดสอบถามให้แน่ใจเมื่อทำการ
จอง และโปรดระมัดระวังว่า ท่านจำเป็นต้องชำระเงินค่าแท็กซี่ในราคาปรกติในกรณีที่ท่าน
เปลี่ยนจุดหมายปลายทางกลางคัน

*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

Recommended places for you

ค้นหา