เมือง

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของเมือง

บรรยากาศของเมืองญี่ปุ่น ได้ผสมผสานความเป็นอดีตและปัจจุบันเข้าไว้ด้วยกัน อันมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปตามสภาพของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความเป็นญี่ปุ่นเท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

ประเภท

บทความที่เลือก