HOME ภาพวาด
ภาพวาด

ภาพวาด

Date published: 22 มี.ค. 2559
Last updated: 8 มี.ค. 2560

ภาพวาดญี่ปุ่นเป็นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมตะวันตก
เป็นภาพวาดที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในแต่ละสมัย

ประวัติความเป็นมาของภาพวาดญี่ปุ่น

ประวัติความเป็นมาของภาพวาดญี่ปุ่น

เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศจีนอยู่บ่อยครั้งมาเป็นเวลานาน ทำให้มีวัฒนธรรมหลั่งไหลเข้ามาในญี่ปุ่นมากมาย อย่างเช่นเทคนิคการวาดภาพ ตัวอักษรคันจิ หรือศาสนาพุทธ เป็นต้น
จากนั้นช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ในช่วงที่มีเทคนิคการวาดภาพแบบใหม่ของยุโรปเข้ามา
ก็ได้ทำให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับภาพวาดญี่ปุ่นขึ้น เพื่อที่จะทำให้แตกต่างออกจากภาพวาดแบบตะวันตก

ลักษณะพิเศษของการวาดภาพญี่ปุ่น

ลักษณะพิเศษของการวาดภาพญี่ปุ่น

ภาพวาดญี่ปุ่นแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของประเทศญี่ปุ่น และหัวใจของคนญี่ปุ่น
หากเทียบกับภาพวาดแบบตะวันตกที่มีมิติแล้ว ลักษณะพิเศษของภาพวาดญี่ป่น คือ
จะเป็นภาพแนวราบที่ไม่มีแสงเงา และเห็นเพียงแต่เส้นตัดขอบเท่านั้น
วัสดุที่ใช้วาดก็ได้แก่สีที่ผสมกับกาว โดยวาดลงบนผ้าไหม กระดาษใยกันชง และกระดาษสาแบบญี่ปุ่น เป็นต้น และบางครั้งก็มีการวาดโดยใช้แผ่นทองด้วยเช่นกัน

ภาพวาด Yamato (ภาพวาดตกแต่งแบบคลาสสิกของญี่ปุ่น)

ภาพวาด Yamato (ภาพวาดตกแต่งแบบคลาสสิกของญี่ปุ่น)

การวาดภาพจะวาดโดยเป็นเรื่องราวของญี่ปุ่นไม่ใช่จากประเทศจีน โดยภาพที่เป็นจุดเด่นคือภาพที่ใช้แสดงเรื่องราวหรือ “Emaki” นั่นเอง ส่วนภาพวาดที่จะเปลี่ยนแปลงหัวข้อไปตามสมัยอย่าง "Yamato" นั้น
ได้รับการสนับสนุนทั้งจากชนชั้นสูงและชาวเมืองทั่วไป

Suibokuga (ภาพวาดหมึกอินเดีย)

Suibokuga (ภาพวาดหมึกอินเดีย)

เป็นภาพที่ใช้หมึก Sumi (หมึกอินเดีย) วาดภาพวิวทิวทัศน์และผู้คนต่าง ๆ แต่เดิมเป็นวิธีการวาดที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน และส่งผ่านมายังญี่ปุ่น
จากนั้นญี่ปุ่นจึงหันมาวาดภาพ Suibokuga กันอย่างจริงจังในช่วงปลายศตวรรษที่ 13 เนื้อหามีความเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง และมีภาพพระที่ใช้สื่อถึงคำสอนของพุทธศาสนาอยู่เป็นจำนวนมาก

Ukiyoe (ภาพอุคิโยะ)

Ukiyoe (ภาพอุคิโยะ)

ภาพอุคิโยะที่วาดกันส่วนมากจะเป็นภาพของการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไป
แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ การนำภาพไปติดกับอุปกรณ์ที่สามารถทำไปแขวนกับป้ายได้เรียกว่า "Ukiyoe Hanka (ภาพอิคุโยะบนแผ่นไม้)" หรือวาดลงบนผ้าโดยตรง เรียกว่า "Nikuhitsu Ukiyoe” (ภาพอุคิโยะเอะที่วาดด้วยมือ)
ในช่วงสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603-1868) ภาพวาดนักแสดงละครคาบูกิใหญ่ ๆ ที่เรียกว่า
“Yakusha-e” และภาพสาวงามแบบคลาสสิกที่เรียกว่า "Bijin-e” นั้นก็เป็นที่นิยมเช่นกัน
เป็นวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่น

ภาพวาดญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน

ภาพวาดญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน

“ภาพวาดญี่ปุ่น” ในยุคปัจจุบันยังคงใช้อุปกรณ์การวาดและวิธีวาดภาพแบบท้องถิ่น โดยจะแสดงให้เห็นถึงปัญหาในสังคม และความเปลี่ยนแปลงไปตามการเข้ามามีบทบาทของวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ทำให้สามารถที่จะสัมผัสลมหายใจจากยุคก่อน ๆ ได้แม้แต่ภาพผลงานที่ถูกปรับให้ร่วมสมัย

*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

Recommended places for you

ค้นหา