HOME ภูมิภาคคันไซ ภูมิภาคคันไซที่ท่องเที่ยว ภูมิภาคคันไซของเมือง ภูมิภาคคันไซของย่านช้อปปิ้งแบบดั้งเดิม
ย่านช้อปปิ้งแบบดั้งเดิม

ภูมิภาคคันไซของย่านช้อปปิ้งแบบดั้งเดิม

ส่วนเมืองที่รอดพ้นจากความเสียหายของสงคราม ในปัจจุบันยังคงมีบรรยากาศแบบเรโทร ชวนให้นึกถึงสมัยช่วงก่อนสงคราม ซึ่งระยะหลังนี้มีร้านค้า ฯลฯ ที่นำอาคารเก่ามาปรับปรุงใหม่จำนวนมาก

ดูเพิ่มเติม

บทความที่เลือก