หมู่บ้านกสิกรรม

ฮอกไกโดของหมู่บ้านกสิกรรม

หมู่บ้านเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมก็ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันสมกับที่เป็นประเทศเกษตรกรรม จากการที่ภูมิประเทศส่วนมากเป็นที่ลาดเอียง จึงมีที่ที่ทำนาแบบขั้นบันไดอยู่มาก

ดูเพิ่มเติม

บทความที่เลือก