ภูมิทัศน์

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของภูมิทัศน์

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีพื้นที่ราบน้อย บริเวณใกล้เมืองใหญ่ ๆ ก็มีภูเขาอยู่ แต่ด้วยความขัดแย้งระหว่างธรรมชาติกับความทันสมัย จึงก่อให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

สถานที่ยอดนิยม

บทความที่เลือก

  • ภูมิทัศน์ สารพัดเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น