• Rokkaku-do  Temple (Chohoji Temple)
  • Rokkaku-do  Temple (Chohoji Temple)
  • Rokkaku-do  Temple (Chohoji Temple)
  • Rokkaku-do  Temple (Chohoji Temple)

Rokkaku-do Temple (Chohoji Temple)

六角堂頂法寺