Shinsekai, Tennouji, Tsuruhashi、exciting Latest Spot Info