• Kachidoki Bashi Bridge

Kachidoki Bashi Bridge

勝鬨橋