• Shibamata Taishakuten Sando

Shibamata Taishakuten Sando

柴又帝釈天参道