Best Izakaya around Kobe, Sannomiya, Kitano Restaurants List