HOME Tokyo and Surroundings Tokyo Ebisu / Naka-Meguro Tendaisyuu Keiouzan Monjuin Enyuuji
  • Tendaisyuu Keiouzan Monjuin Enyuuji

Tendaisyuu Keiouzan Monjuin Enyuuji

天台宗 経王山 文殊院 圓融寺