Language

Search

Menu

가나가와근교
시설 목록

68

추천
WAKA-TAKE
Live

WAKA-TAKE

오코노미야키/몬자야키/다코야키

예산:2,100 엔

가나가와근교

 • Language

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

WAKA-TAKE
Live

WAKA-TAKE

술집

예산:2,000 엔

가나가와근교

 • Language

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

OKATTEYA
Live

OKATTEYA

술집

예산:2,500 엔

가나가와근교

 • Language

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Okura Frontier Hotel Ebina

Okura Frontier Hotel Ebina

호텔

예산:--

가나가와근교

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

오야마 산

오야마 산

숲/산

예산:--

가나가와근교

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

오야마 아후리 신사

오야마 아후리 신사

신사

예산:--

가나가와근교

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

신요코하마 라멘 박물관

신요코하마 라멘 박물관

테마파크

예산:--

가나가와근교

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

요코하마 동물원 주라시아

요코하마 동물원 주라시아

동식물원/수족관

예산:--

가나가와근교

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Kankan Shoten

Kankan Shoten

술집

예산:3,000 엔

가나가와근교

 • Language

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

오야마데라 절

오야마데라 절

사원

예산:--

가나가와근교

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Kaisyoumaru

Kaisyoumaru

생선회

예산:3,000 엔

가나가와근교

 • Language
  Eng.

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Sobaten

Sobaten

생선회

예산:2,000 엔

가나가와근교

 • Language

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Shingenkan

Shingenkan

여관

예산:7,000 엔 - 41,040 엔

가나가와근교

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Berabo

Berabo

술집

예산:2,980 엔

가나가와근교

 • Language
  Kor.

 • Menu
  Kor.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Motoyu Tamagawakan

Motoyu Tamagawakan

여관

예산:16,200 엔 - 19,440 엔

가나가와근교

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Torigen

Torigen

술집

예산:2,800 엔

가나가와근교

 • Language
  Zho.

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

TOTORIYA

TOTORIYA

술집

예산:2,800 엔

가나가와근교

 • Language
  Eng.

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

BAL PINOLO

BAL PINOLO

이탈리아요리

예산:3,000 엔

가나가와근교

 • Language

 • Menu
  Kor.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

NIKUSYOKU

NIKUSYOKU

술집

예산:2,980 엔

가나가와근교

 • Language

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Shin Yokohama Prince Hotel

Shin Yokohama Prince Hotel

호텔

예산:19,008 엔 - 82,328 엔

가나가와근교

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

1/4