Language

Search

Menu

중국요리
시설 목록

42

추천
Chinese Café Eight
Live

Chinese Café Eight

기타 중국요리

예산:2,500 엔

롯폰기

 • Language

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Syun'yuuki
Live

Syun'yuuki

기타 중국요리

예산:8,500 엔

에비스/나카메구로

 • Language
  Eng.

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Miga
Live

Miga

기타 중국요리

예산:3,780 엔

지바 근교

 • Language
  Eng.

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Kaika

Kaika

기타 중국요리

예산:4,000 엔

롯폰기

 • Language
  Zho.

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

An

An

기타 중국요리

예산:2,500 엔

도치기 근교

 • Language

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

HONGKONG1997

HONGKONG1997

기타 중국요리

예산:8,000 엔

긴자

 • Language
  Zho.

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Kamonka

Kamonka

기타 중국요리

예산:3,900 엔

우에노

 • Language
  Eng.

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

8 (eight)

8 (eight)

기타 중국요리

예산:2,600 엔

하라주쿠

 • Language
  Zho.

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Kanmeihou

Kanmeihou

기타 중국요리

예산:7,000 엔

긴자

 • Language
  Zho.

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Eikarou

Eikarou

기타 중국요리

예산:3,500 엔

우에노

 • Language

 • Menu
  Zh-cn.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

SHODOTEN

SHODOTEN

기타 중국요리

예산:1,000 엔

아사쿠사

 • Language

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Yoshuhanten

Yoshuhanten

기타 중국요리

예산:4,000 엔

미나토미라이/주카가이

 • Language

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Kamonka

Kamonka

기타 중국요리

예산:6,000 엔

도쿄역

 • Language
  Zho.

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Akasaka Rikyu

Akasaka Rikyu

기타 중국요리

예산:15,000 엔

긴자

 • Language

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Pekinkaoyaten

Pekinkaoyaten

기타 중국요리

예산:3,500 엔

긴자

 • Language
  Zho.

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Shintaipei

Shintaipei

기타 중국요리

예산:2,500 엔

신바시

 • Language
  Eng.

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Sanwarou

Sanwarou

기타 중국요리

예산:3,500 엔

미나토미라이/주카가이

 • Language

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Kingenrou

Kingenrou

기타 중국요리

예산:5,000 엔

미나토미라이/주카가이

 • Language

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

HUNGSING

HUNGSING

기타 중국요리

예산:4,000 엔

오다이바

 • Language
  Eng.

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Ore-no Yōsukō

Ore-no Yōsukō

기타 중국요리

예산:3,000 엔

긴자

 • Language

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

1/3