การยกเว้นภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาญี่ปุ่น

การยกเว้นภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาญี่ปุ่น

Update: 2 ก.พ. 2560

ที่ญี่ปุ่นมีกฎการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวญี่ปุ่น

ผู้ได้รับการยกเว้นภาษีคือ

คนต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่นเพียงชั่วคราวนั้น
ตามกฎแล้วจะถือว่าไม่ได้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวร จึงถือว่าเป็นผู้ถูกยกเว้นภาษี

เงื่อนไขการยกเว้นภาษี

เงื่อนไขการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น
จำกัดเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตโดยทั่วไปของบุคคล
(สินค้าทั่วไป, สินค้าอุปโภคบริโภค)

สินค้าที่ยกเว้นภาษีได้

ตามกฎแล้ว สินค้าทั้งหมดที่นำออกนอกประเทศถือเป็นสินค้าที่ยกเว้นภาษีได้
แต่มีการกำหนดจำนวนเงินซื้อขั้นต่ำสุดและสูงสุด
และไม่นับเป็นจำนวนเงินรวมทั้งหมดของสินค้าทั่วไปและสินค้าอุปโภคบริโภค

สินค้าทั่วไปคือ

เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับเพชรพลอย นาฬิกา เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า งานฝีมือ เป็นต้น
แต่มีข้อแม้ว่า สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยถาวร 1 คน
จะต้องซื้อสินค้าในร้านเดียวกันภายใน 1 วัน ด้วยยอดซื้อ 5000 JPY (ไม่รวมภาษี) ขึ้นไป
และสินค้าทั่วไปที่ซื้อนั้น จะต้องถูกนำออกนอกประเทศภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ
นอกจากนี้ หากยอดซื้อรวมทั้งหมดเกิน 1 ล้านเยน
จะต้องได้รับการถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง

สินค้าอุปโภคบริโภค

สินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ อาหาร ผลไม้ เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม ยารักษาโรค บุหรี่ เป็นต้น
สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยถาวร 1 คน จะต้องซื้อสินค้าภายในร้านเดียวกันใน 1 วัน
ด้วยยอดซื้อ ตั้งแต่ 5001 JPY และไม่เกิน 500000 JPY (ไม่รวมภาษี)
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ซื้อนั้นต้องถูกนำออกนอกประเทศ
โดยยังไม่ถูกเปิดออกจากห่อ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ

วิธีการดำเนินการ

สามารถดำเนินการได้เฉพาะร้านค้าที่มีการยกเว้นภาษี
และเฉพาะในวันที่ซื้อสินค้านั้น ๆ เท่านั้น วิธีการดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 วิธี

เมื่อซื้อสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

1. หลังจากซื้อสินค้า ให้ไปที่เคาน์เตอร์บริการสำหรับการยกเว้นภาษี
และแสดงสินค้าที่ซื้อพร้อมกับหนังสือเดินทาง ใบเสร็จรับเงิน
หากใช้บัตรเครดิต ให้แสดงบัตรเครดิตด้วย
2. ลงชื่อในสัญญาผู้ซื้อ
3. รับใบบันทึกการซื้อ
4. รับค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายไปแล้วด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต (อาจมีค่าธรรมเนียม)
5. เมื่อเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่น ให้ยื่นใบบันทึกการซื้อให้กับศุลกากร

เมื่อซื้อสินค้าที่หักภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

1. เมื่อซื้อสินค้า ให้แสดงหนังสือเดินทาง และชำระเงินในจำนวนที่หักภาษีแล้ว
2. ลงชื่อในสัญญาผู้ซื้อ
3. รับใบบันทึกการซื้อ
4. เมื่อเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่น ให้ยื่นใบบันทึกการซื้อแก่ศุลกากร

สัญญาการซื้อคือ

หนังสือที่ระบุข้อตกลงว่า สินค้าที่ซื้อ เป็นสินค้าที่จะนำออกนอกประเทศ
และไม่ถูกเปิดใช้ภายในประเทศญี่ปุ่น สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค
จะถูกนำออกนอกประเทศภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อ
จะได้รับหนังสือนี้ที่ร้านค้า กรุณาลงชื่อด้วย

ใบบันทึกการซื้อคือ

สามารถรับใบบันทึกการซื้อได้ตอนซื้อสินค้าที่ร้านค้า
นำใบบันทึกการซื้อที่ได้รับแนบไว้กับหนังสือเดินทาง
และแสดงให้แก่ศุลกากรเมื่อเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่น
หากทำใบบันทึกการซื้อนี้หาย หรือฉีกขาด การยกเว้นภาษีอาจถูกยกเลิกไป

สถานที่ที่มีร้านค้ายกเว้นภาษี

ร้านค้าที่ขายสินค้าโดยยกเว้นภาษีนั้น ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานภาษี
ให้เป็นร้านค้าปลอดภาษีได้ ร้านค้าปลอดภาษีจะแสดงสติกเกอร์หรือป้าย
"สัญลักษณ์ร้านค้าปลอดภาษี" และแสดงสถานที่ตั้งไว้บนเวบไซต์เฉพาะ
สามารถค้นหาได้ในหลายๆภาษา

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้