Language

Search

Menu

ปรัชญาของเราเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีความจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเรา เรา เครือบริษัท Gurunavi (“ เครือบริษัท”) ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของความรับผิดชอบของเราต่อสังคมในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม และเราจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฏหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เราได้จัดให้มี “ระบบบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดยเป็นระเบียบภายในบริษัท เพื่อให้มั่นใจถึงการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและการรักษาความลับ และจัดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

Gurunavi, Inc.
Seiichiro Kubo, ประธาน, กรรมการผู้แทน
(บทบัญญัติเพิ่มเติม) จัดทำ: 1 กรกฎาคม 2004
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 1 กรกฎาคม 2013

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. 1. การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและยุติธรรม โดยคำนึงถึงเนื้อหาและขนาดของธุรกิจของเรา เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลและจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ

 2. 2. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและมาตรฐานต่างๆ

  เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และมาตรฐานอื่น ๆ จารีตประเพณีและกฎเกณฑ์ทางสังคมในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศและภูมิภาคอื่นๆ

 3. 3. มาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะดำเนินมาตรการเพื่อบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัย และจะพยายามปรับปรุงมาตรการดังกล่าวอยู่เสมอ ตลอดจนป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งการเปิดเผย การทำลาย ความเสียหาย ความสูญหาย และการปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

 4. 4. กิจกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ

  1. (1) เราจะแต่งตั้งผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลและผู้กำกับการตรวจสอบภายใน (internal inspection supervisor) จัดให้มีระบบบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมอบความรับผิดชอบและสิทธิในการดำเนินการและบริหารจัดการระบบให้แก่ผู้จัดการและผู้กำกับ และกำหนดให้พวกเขาดำเนินการให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  2. (2) เราจะปรับปรุงกฎระเบียบภายในของเราและการดำเนินการตามกฎระเบียบดังกล่าว โดยอาศัยผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบภายในของเรา
  3. (3) เราจะร้องขอบริษัทและบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา ให้ร่วมมือกับเราตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกฎระเบียบของเรา
  4. (4) เราจะเปิดเผยนโยบายของเราต่อสาธารณะอยู่เสมอ โดยเผยแพร่นโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเรา โพรไฟล์และโบรชัวร์ของบริษัท และ/หรือติดไว้ที่โต๊ะรีเซฟชั่นของเรา
 5. 5. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  1. (1) เราจะประเมินและทบทวน “ระบบบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของเราเป็นประจำเพื่อจัดให้มี ปฏิบัติตาม รักษาไว้ และปรับปรุงมาตรการของเรา เพื่อให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
  2. (2) เราจะพยายามฝึกอบรมและให้การศึกษาพนักงานของเราในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้พนักงานของเราตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและบริหารจัดการและดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
  3. (3) เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อให้สามารถคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมาได้ดียิ่งขึ้น หรือดำเนินการให้นโยบายมีความสอดคล้องและเป็นไปตามการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์อื่นๆ ตลอดจนคำนึงถึงความคิดเห็นของลูกค้าของเราด้วย หากเราทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบาย เราจะประกาศโดยเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนั้นบนเว็บไซต์ของเราและที่อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 6. 6. ข้อร้องเรียน ความคิดเห็น และคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

  โปรดส่งข้อร้องเรียน ความคิดเห็น และคำถามของท่านในเรื่องการดำเนินการของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังที่อยู่ต่อไปนี้ หรือทางรูปแบบการติดต่อที่กำหนด เราจะตอบท่านอย่างเหมาะสมและรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสมควรและในขอบเขตที่เหมาะสม

  • * คลิกที่นี่ เกี่ยวกับการดำเนินการของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
  • * คลิกที่นี่ เกี่ยวกับประวัติและลักษณะของกิจกรรม
  • * โปรดติดต่อที่อยู่ต่อไปนี้สำหรับคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมา

แผนกคำถามข้อมูลส่วนบุคคล:
Gurunavi, Inc.
1-2-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 100-0006
ผู้จัดการฝ่ายข้อร้องเรียนและให้คำปรึกษา ที่แผนกคำถามข้อมูลส่วนบุคคล
คลิกที่นี่เพื่อส่งคำถาม