HOME ช้อปปิ้ง ศูนย์การค้า
ศูนย์การค้า

ศูนย์การค้า

มีทั้งโอไดบะพาเล็ตทาวน์ โตเกียวมิดทาวน์ รปปงหงิฮิลส์ ฯลฯ ส่วนมากจะรวมกันอยู่ในตัวเมือง

ดูเพิ่มเติม

เลือกสถานที่

บทความที่เลือก