วัด

วัด

Update: 23 ม.ค. 2560

หลังจากรับ "พุทธศาสนา" เข้ามาในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 6
วัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากพุทธศาสนา
ก็เริ่มหยั่งรากลงในขนบธรรมเนียมในชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่น

วัดคือ

วัดเป็นสิ่งก่อสร้างสำหรับทำพิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดยรับวัฒนธรรมมาจากอินเดียและจีนเป็นต้น
พระซึ่งเป็นผู้ทำพิธีกรรมทางศาสนา จะอาศัยอยู่ภายในอาณาเขตบริเวณวัด
สักการะพระพุทธรูปที่สร้างเลียนแบบพระพุทธเจ้าในฐานะสิ่งที่เคารพบูชา

การไปสักการะบูชา

วัดพุทธมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละนิกาย
แต่อย่างไรก็ตาม สามารถสักการะบูชาวัดพุทธต่างนิกายได้ไม่มีปัญหา
หากต้องการเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว
ไม่ว่าจะเข้าไปสักการะผ่านประตูวัดไหน ก็มีการเปิดต้อนรับอย่างดี

ประตูวัด

เป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ตรงทางเข้าวัด ให้ประนมมือไหว้พระพุทธเจ้าก่อนเดินเข้า

วิหารหลัก

เป็นอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ให้จับเชือกหน้าวิหารและตีฆ้องก่อน
เพื่อบอกให้รู้ถึงการมาสักการะ ใส่เงินลงในกล่องที่เขียนว่า "โจวไซ (บริจาค)"
ซึ่งการมอบเงินแด่พระพุทธเจ้านั้น เป็นการฝึกฝนการละทิ้งกิเลสตัณหาอย่างหนึ่ง
หลังโค้งคำนับแล้ว ประนมมือและก้มหัวไหว้

เจดีย์ 5 ชั้น

บางวัดก็เป็นเจดีย์ 3 ชั้นขึ้นอยู่กับแต่ละวัด
เป็นอาคารสำหรับประดิษฐานพระอัฐิของพระพุทธเจ้า (พระบรมสารีริกธาตุ)
และถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญในบรรดาสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนา
เจดีย์ 5 ชั้นของวัดโฮริว เป็นสิ่งก่อสร้างในราวปี 680
นับเป็นสิ่งก่อสร้างทำจากไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

วัดและพิธีการของชาวญี่ปุ่น

ช่วงสิ้นปีถึงปีใหม่ ชาวญี่ปุ่นมักจะไปเยี่ยมศาลเจ้าหรือวัด โดยระฆังที่ตีเพื่อต้อนรับปีใหม่
ในเวลาเที่ยงคืนของวันสิ้นปี เรียกว่า "โจะยะ โนะ คะเนะ"
ในศาสนาพุทธมีคำสอนที่ว่า "มนุษย์มีกิเลส 108 สิ่ง" ดังนั้นจึงตีระฆัง 108 ครั้ง
เพื่อปัดเป่ากิเลสตัณหาออกไป นอกจากนี้ ในวันปีใหม่ยังมีการไปขอพรที่วัดหรือศาลเจ้า
เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง เรียกว่า "ฮัตสึโมเดะ" อีกด้วย

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้