ภาพวาด

ภาพวาด

Update: 22 ธ.ค. 2559

ภาพวาดญี่ปุ่นเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว
ที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมตะวันตก
เป็นภาพวาดที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในแต่ละสมัย

ประวัติศาสตร์ภาพวาดญี่ปุ่น

ประวัติศาสตร์ภาพวาดญี่ปุ่น

เนื่องจากจากการแลกเปลี่ยนกับประเทศจีนอยู่ย่อยครั้งมาเป็นเวลานาน
ทำให้มีวัฒนธรรมหลั่งไหลเข้ามาในญี่ปุ่นมากมาย
ทั้งเทคนิคการวาดภาพ ตัวอักษรคันจิ หรือศาสนาพุทธ เป็นต้น
จากนั้นช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ในช่วงที่มีเทคนิคการวาดภาพแบบใหม่ของยุโรปเข้ามา
ก็ได้ทำให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับภาพวาดญี่ปุ่น
เพื่อที่จะทำให้แตกต่างออกจากภาพวาดแบบตะวันตก

ลักษณะพิเศษของการวาดภาพญี่ปุ่น

ลักษณะพิเศษของการวาดภาพญี่ปุ่น

ภาพวาดญี่ปุ่นแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของประเทศญี่ปุ่น และหัวใจของคนญี่ปุ่น
หากเทียบกับภาพวาดแบบตะวันตกมีมิติแล้ว ลักษณะพิเศษของภาพวาดญี่ป่น คือ
จะเป็นภาพแนวราบที่ไม่มีเงา และเห็นเพียงแต่เส้นตัดขอบเท่านั้น
วัตถุดิบที่ใช้วาดก็ได้แก่สีที่ผสมกับกาว โดยวาดลงบนผ้าไหม กระดาษใยกันชง และกระดาษสาแบบญี่ปุ่น เป็นต้น และบางครั้งก็มีการวาดโดยใช้แผ่นทองด้วยเช่นกัน

ภาพวาด Yamato (ภาพวาดตกแต่งแบบคลาสสิกของญี่ปุ่น)

ภาพวาด Yamato (ภาพวาดตกแต่งแบบคลาสสิกของญี่ปุ่น)

การวาดภาพจะวาดโดยมีหัวข้อคือญี่ปุ่นไม่ใช่ประเทศจีน
โดยภาพที่เป็นจุดเด่นคือภาพที่ใช้แสดงเรื่องราวหรือ "Emaki" นั่นเอง
ส่วนภาพวาดที่จะเปลี่ยนแปลงหัวข้อไปตามสมัยอย่าง "Yamato" นั้น
ได้รับการสนับสนุนทั้งจากชนชั้นสูงและชาวเมืองทั่วไป

Suibokuga (ภาพวาดหมึกอินเดีย)

Suibokuga (ภาพวาดหมึกอินเดีย)

เป็นภาพที่ใช้หมึก Sumi (หมึกอินเดีย) วาดภาพวิวทิวทัศน์และผู้คนต่าง ๆ
แต่เดิมเป็นวิธีการวาดที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน และส่งผ่านมายังญี่ปุ่น
จากนั้นญี่ปุ่นจึงหันมาวาดภาพ Suibokuga กันอย่างจริงจังในช่วงปลายศตวรรษที่ 13
เนื้อหามีความเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง
และมีภาพที่พระใช้สื่อถึงคำสอนของพุทธศาสนาอยู่เป็นจำนวนมาก

Ukiyoe (ภาพอุคิโยะ)

Ukiyoe (ภาพอุคิโยะ)

ภาพอุคิโยะที่วาดกันส่วนมากจะเป็นภาพของการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไป
แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ การนำภาพไปติดกับอุปกรณ์ที่สามารถทำไปแขวนกับป้ายได้
เรียกว่า "Ukiyoe Hanka (ภาพอิคุโยะบนแผ่นไม้)" หรือ
วาดลงบนผ้าโดยตรง เรียกว่า "Nikuhitsu Ukiyoe (ภาพอุคิโยะเอะที่วาดด้วยมือ)
ในช่วงสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603-1868) ภาพวาดนักแสดงละครคาบูกิใหญ่ ๆ ที่เรียกว่า
"Yakusha-e" และภาพสาวงามแบบคลาสสิกที่เรียกว่า "Bijin-e" นั้นก็เป็นที่นิยมเช่นกัน
เป็นวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่น

ภาพวาดญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน

ภาพวาดญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน

"ภาพวาดญี่ปุ่น" ในยุคปัจจุบันยังคงใช้อุปกรณ์การวาดและวิธีวาดภาพแบบท้องถิ่น
โดยจะแสดงให้เห็นถึงปัญหาในสังคม
และความเปลี่ยนแปลงไปตามการเข้ามามีบทบาทของวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ทำให้สามารถที่จะสัมผัสลมหายใจจากยุคก่อน ๆ ได้แม้แต่ภาพผลงานที่ถูกปรับให้ร่วมสมัย

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้