ภาพวาด

ภาพวาด

Update: 22 มี.ค. 2559

ภาพวาดญี่ปุ่นเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว
ที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมตะวันตก
เป็นภาพวาดที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในแต่ละสมัย

ประวัติศาสตร์ภาพวาดญี่ปุ่น

เนื่องจากจากการแลกเปลี่ยนกับประเทศจีนอยู่ย่อยครั้งมาเป็นเวลานาน
ทำให้มีวัฒนธรรมหลั่งไหลเข้ามาในญี่ปุ่นมากมาย
ทั้งเทคนิคการวาดภาพ ตัวอักษรคันจิ หรือศาสนาพุทธ เป็นต้น
จากนั้นช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ในช่วงที่มีเทคนิคการวาดภาพแบบใหม่ของยุโรปเข้ามา
ก็ได้ทำให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับภาพวาดญี่ปุ่น
เพื่อที่จะทำให้แตกต่างออกจากภาพวาดแบบตะวันตก

ลักษณะพิเศษของการวาดภาพญี่ปุ่น

ภาพวาดญี่ปุ่นแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของประเทศญี่ปุ่น และหัวใจของคนญี่ปุ่น
หากเทียบกับภาพวาดแบบตะวันตกมีมิติแล้ว ลักษณะพิเศษของภาพวาดญี่ป่น คือ
จะเป็นภาพแนวราบที่ไม่มีเงา และเห็นเพียงแต่เส้นตัดขอบเท่านั้น
วัตถุดิบที่ใช้วาดก็ได้แก่สีที่ผสมกับกาว โดยวาดลงบนผ้าไหม กระดาษใยกันชง และกระดาษสาแบบญี่ปุ่น เป็นต้น และบางครั้งก็มีการวาดโดยใช้แผ่นทองด้วยเช่นกัน

ภาพวาด Yamato (ภาพวาดตกแต่งแบบคลาสสิกของญี่ปุ่น)

การวาดภาพจะวาดโดยมีหัวข้อคือญี่ปุ่นไม่ใช่ประเทศจีน
โดยภาพที่เป็นจุดเด่นคือภาพที่ใช้แสดงเรื่องราวหรือ "Emaki" นั่นเอง
ส่วนภาพวาดที่จะเปลี่ยนแปลงหัวข้อไปตามสมัยอย่าง "Yamato" นั้น
ได้รับการสนับสนุนทั้งจากชนชั้นสูงและชาวเมืองทั่วไป

Suibokuga (ภาพวาดหมึกอินเดีย)

เป็นภาพที่ใช้หมึก Sumi (หมึกอินเดีย) วาดภาพวิวทิวทัศน์และผู้คนต่าง ๆ
แต่เดิมเป็นวิธีการวาดที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน และส่งผ่านมายังญี่ปุ่น
จากนั้นญี่ปุ่นจึงหันมาวาดภาพ Suibokuga กันอย่างจริงจังในช่วงปลายศตวรรษที่ 13
เนื้อหามีความเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง
และมีภาพที่พระใช้สื่อถึงคำสอนของพุทธศาสนาอยู่เป็นจำนวนมาก

Ukiyoe (ภาพอุคิโยะ)

ภาพอุคิโยะที่วาดกันส่วนมากจะเป็นภาพของการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไป
แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ การนำภาพไปติดกับอุปกรณ์ที่สามารถทำไปแขวนกับป้ายได้
เรียกว่า "Ukiyoe Hanka (ภาพอิคุโยะบนแผ่นไม้)" หรือ
วาดลงบนผ้าโดยตรง เรียกว่า "Nikuhitsu Ukiyoe (ภาพอุคิโยะเอะที่วาดด้วยมือ)
ในช่วงสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603-1868) ภาพวาดนักแสดงละครคาบูกิใหญ่ ๆ ที่เรียกว่า
"Yakusha-e" และภาพสาวงามแบบคลาสสิกที่เรียกว่า "Bijin-e" นั้นก็เป็นที่นิยมเช่นกัน
เป็นวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่น

ภาพวาดญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน

"ภาพวาดญี่ปุ่น" ในยุคปัจจุบันยังคงใช้อุปกรณ์การวาดและวิธีวาดภาพแบบท้องถิ่น
โดยจะแสดงให้เห็นถึงปัญหาในสังคม
และความเปลี่ยนแปลงไปตามการเข้ามามีบทบาทของวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ทำให้สามารถที่จะสัมผัสลมหายใจจากยุคก่อน ๆ ได้แม้แต่ภาพผลงานที่ถูกปรับให้ร่วมสมัย

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้