ประวัติศาสตร์ของศาสนาหลักของญี่ปุ่น
และมุมมองทางศาสนาของคนญี่ปุ่น

ประวัติศาสตร์ของศาสนาหลักของญี่ปุ่น
และมุมมองทางศาสนาของคนญี่ปุ่น

Update: 17 ม.ค. 2560

ศาสนาของญี่ปุ่นเป็นศาสนาที่ถูกยกย่องเป็นพิเศษในเรื่องความใจกว้างในศาสนาอื่น
ขออธิบายเกี่ยวกับศาสนาของญี่ปุ่นที่น่าอัศจรรย์

การเริ่มของลัทธิชินโต

ที่ญี่ปุ่นศาสนาที่เริ่มเป็นรากฐานคือ"ลัทธิชินโต"
คนญี่ปุ่นในสมัยนั้นดำรงชีพด้วยการเกษตรและการประมง
ได้รับความกรุณาจากธรรมชาติ ในอีกด้านหนึ่ง
ก็มีเรื่องต้องเสี่ยงชีวิตไปกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติจำนวนมาก
จึงได้เริ่มเชื่อในความเคลื่อนไหวของพระเจ้าที่มองไม่เห็น
ต่อภัยคุกคามหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ
มีความเชื่อเรื่อง "วิญญาณนิยม" ว่า ที่ภูเขา โขดหิน ต้นไม้ ฯลฯ
มีพระเจ้าสิงสถิตย์อยู่และค้นพบพระเจ้าในทุกสิ่ง
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
และแพร่หลายไปทั่วทุกแห่งของญี่ปุ่น
จึงเริ่มเกิดความศรัทธาในบรรดาเทพเจ้า
ดังนั้น ลัทธิชินโตจึงไม่มีศาสดาหรือพระคัมภีร์ที่จำเพาะเจาะจง

การเข้ามาของศาสนาพุทธ

"ลัทธิชินโต"ซึ่งเป็นความศรัทธาเฉพาะของญี่ปุ่นนั้น
ไม่ใช่แค่การนับถือพระเจ้าเพียวองค์เดียว
แต่เป็นการนับถือ "บรรดาเทพเจ้าแปดล้านองค์"
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ จะคิดว่ามีพระเจ้าอยู่ทุกหนทุกแห่ง
และสร้าง "ศาลเจ้า"เพื่อบวงสรวงเทพเจ้าขึ้นในแต่ละแห่ง
มีการจัด"งานเทศกาล" ซึ่งเป็นงานพิธีบวงสรวงเทพเจ้าขนาดใหญ่
จนกลายเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นคุ้นเคยว่าเป็นงานตลอดปีจนกระทั่งปัจจุบัน
ศาสนาพุทธเข้ามาทางคาบสมุทรเกาหลีในศตวรรษที่ 6
ทว่า ไม่ได้ขับไล่ลัทธิชินโต
แต่เป็นรูปแบบหลอมรวมจนแพร่หลายไปในญี่ปุ่น
มีพื้นเพมาจากการที่ผู้มีอำนาจบูชาจักรพรรดิ
ในฐานะที่เป็นทายาทของพระเจ้า
แต่ในทางกลับกัน ศาสนาพุทธก็ถูกนำไปใช้ในทางการเมือง
ดังนั้นคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงยังศรัทธาในศาสนาพุทธ
และเป็นรากฐานในการคุ้มครองประเทศชาติ

ความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมถอยของศาสนาพุทธ

ความเกี่ยวพันอันลึกซึ้งของศาสนาพุทธและการเมือง
แรกเริ่มเดิมทีศาสนาพุทธไม่ใช่สิ่งที่ช่วยเหลือประชาชน
แต่มีสำนึกอันแรงกล้าว่าเป็นศาสนาเพื่อจัดการประเทศ
แต่ได้ใช้การเผยแพร่ศาสนาของพระสงฆ์สององค์ที่ชื่อ
ไซโจและคูไก เป็นโอกาสในการวางรากฐานโครงสร้างจิตใจของคนญี่ปุ่น
ให้รับทั้งพระเจ้าและพระพุทธเจ้าทั้งสองฝ่ายอย่างไม่รู้สึกขัด
หลังจากนั้น อำนาจที่แท้จริงของรัฐบาลผ่านช่วงเวลายุ่งเหยิง
ในการเปลี่ยนแปลงจากขุนนางไปสู่ชั้นซามูไร
ซ้ำเติมด้วยสงคราม ภัยธรรมชาติ และความอดอยากขาดแคลนโถมเข้าใส่ประชาชน
สิ่งที่เป็นที่นิยมควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของความไม่ปลอดภัยทางสังคมคือ
ความเชื่อและการขอพรให้ไปเกิดใน "ดินแดนสุขาวดี"
ดินแดนในอุดมคติหลังความตาย
ศาสนาพุทธใหม่ที่คนญี่ปุ่นศรัทธาในสมัยนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้

การเข้ามาของศาสนาคริสต์กับลัทธิชินโต

ในปีค.ศ.1549 Francis Xavier เผยแพร่ศาสนาคริสต์เข้าสู่ญี่ปุ่น
เริ่มแรกกิจกรรมการเผยแพร่ศาสนาได้รับการยินยอม
แต่ถูกห้ามอย่างรุนแรงในสมัยเอโดะ
ศาสนิกชนผู้ยังคงศรัทธาในศาสนาต้องหลบซ่อนจากรัฐบาล
ลัทธิชินโตที่หลอมรวมกับศาสนาพุทธนั้น
การดำเนินนโยบายทางศาสนาโดยการนำของรัฐบาลในสมัยเมจิ
ได้ทำการขจัดส่วนของศาสนาพุทธออกจากศาลเจ้า
และแยกศาลเจ้ากับวัดในพระพุทธศาสนาออกจากกันอย่างชัดเจน
จนกลายเป็นลักษณะที่ถูกเรียกว่า "รัฐชินโต"

ทำไมคนญี่ปุ่นจึงเป็นพหุเทวนิยม ?

เหตุผลที่ทำไมคนญี่ปุ่นจึงเป็นพหุเทวนิยมนั้นมีหลายทฤษฎี
เป็นปัญหายากที่ไม่สามารถพูดได้ว่าทฤษฎีไหนถูก
จนถึงปัจจุบัน ตามที่ได้อธิบายไว้ มีประวัติศาสตร์กล่าวว่า
คนญี่ปุ่นรับศาสนาอื่นเข้ามาจากต่างประเทศโดยไม่รู้สึกขัด
ศาสนาพุทธที่หลอมรวมกับลัทธิชินโตซึ่งเป็นศาสนาเก่าแก่ของญี่ปุ่น
ศาสนาคริสต์ที่เริ่มแรกเป็นการใช้กำลังเข้าปราบปราม
แต่ต่อมามีนโยบายผ่อนผันจนเป็นที่ยอมรับแพร่หลาย
การที่คนญี่ปุ่นเป็นพหุเทวนิยมนั้นถือเป็นวิญญาณนิยมมากกว่าพหุเทวนิยม
หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งคือ ควรจะทำความเข้าใจว่า
คนญี่ปุ่นมีความศรัทธาในธรรมชาติเป็นรากเหง้า

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้