สิทธิของชาวต่างชาติ

สิทธิของชาวต่างชาติ

Update: 26 ต.ค. 2559

ขออธิบายเกี่ยวกับสิทธิของชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น

สิทธิเกี่ยวกับการเข้าออกประเทศ

ตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว ประเทศญี่ปุ่นสามารถปฏิเสธการเข้าประเทศ
ของชาวต่างชาติที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นบุคคลอันตรายได้
ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติญี่ปุ่นสามารถออกนอกประเทศได้อย่างอิสระ
แต่การเข้าประเทศ กลับเข้าประเทศ หรือการพักอาศัยในประเทศญี่ปุ่นมีการควบคุมที่เข้มงวด
และการหลบหนีเรื่องทางการเมืองมาที่ญี่ปุ่นบางกรณีอาจจะไม่สามารถเข้าประเทศได้

สิทธิส่วนร่วมทางการเมือง

สิทธิส่วนร่วมทางการเมืองหมายถึงสิ่งดังกล่าวต่อไปนี้ คือ
สิทธิในการเลือกตั้ง และสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
สิ่งเหล่านี้ชาวต่างชาติไม่มีสิทธิ ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการเมืองระดับชาติใน
ฐานะพลเมืองของญี่ปุ่นได้
แต่การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีท้องถิ่นหรือท้องที่ที่มีความสัมพันธ์ในการดำรงชีวิตนั้น ชาวต่างชาติได้รับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้
การทำกิจกรรมทางการเมืองที่ไม่มีผลกระทบรุนเเรงก็ได้รับความเห็นชอบเช่นกัน

สิทธิในการรับราชการ

ชาวต่างชาติสามารถรับราชการได้แต่ไม่สามารถเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารได้
ดังที่กล่าวไปแล้วคือ ยังมีความคิดว่าพลเมืองของญี่ปุ่นเป็นผู้ดำเนินการทาง
การเมือง
ดังนั้นการปกครองท้องถิ่นหรือประเทศในตำแหน่งผู้บริหารจึงยังมีข้อจำกัดอยู่

สิทธิขั้นต่ำในการมีชีวิตอยู่ในสังคม

"สิทธิทางสังคม" หมายถึง สิทธิขั้นต่ำในการมีชีวิตอยู่ในสังคมของประเทศที่รับประกันสิทธิ สิทธิใน
การเข้ารับการศึกษา สิทธิในการมีโอกาสทำงาน สิทธิที่สังคมให้การรับประกัน เหล่านี้คือสิ่งที่
ครอบคลุมทั้งหมด
สิทธิเหล่านี้พลเมืองของญี่ปุ่นก็คือกลุ่มเป้าหมายเช่นกันแท้จริงแล้ว ควรมีการรับประกันในประเทศ
ที่กำเนิดแต่ถ้าประเทศญี่ปุ่นไม่รับประกัน อาจมีอันตรายต่อการอยู่รอดของชาวต่างชาตินั้น
จึงต้องปรับให้เหมาะสม

ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

การที่มีต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรม จึงเกิดปัญหาต่าง ๆ นานาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
เมื่อมีความรู้สึกว่าได้รับการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เพราะเป็นบุคคลต่างสัญชาติ ควรปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นหรือในประเทศ องค์กรเอกชนที่
ทำงานเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนคงจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่อย่างใกล้ชิด
ได้แน่นอน

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้