Language

Search

Menu

박물관
시설 목록

49

료고쿠 불꽃놀이 자료관

료고쿠 불꽃놀이 자료관

박물관

예산:--

료고쿠/도쿄스카이트리

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

메구로 기생충관

메구로 기생충관

박물관

예산:--

에비스/나카메구로

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

우표 박물관

우표 박물관

박물관

예산:--

이케부쿠로

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

스모 박물관

스모 박물관

박물관

예산:--

료고쿠/도쿄스카이트리

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

다이코칸(북 박물관)

다이코칸(북 박물관)

박물관

예산:--

아사쿠사

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Amuse Museum

Amuse Museum

박물관

예산:--

아사쿠사

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

아사쿠사 연예 홀

아사쿠사 연예 홀

박물관

예산:--

아사쿠사

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Meiji University Museum

Meiji University Museum

박물관

예산:--

아키하바라

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

JP Tower Museum INTERMEDIATHEQUE

JP Tower Museum INTERMEDIATHEQUE

박물관

예산:--

도쿄역

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

사무라이 뮤지엄

사무라이 뮤지엄

박물관

예산:--

신주쿠

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

사이타마 현립 자연박물관

사이타마 현립 자연박물관

박물관

예산:--

사이타마근교

 • Language

 • Guide
  Kor.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Advertising Museum Tokyo

Advertising Museum Tokyo

박물관

예산:--

신바시

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

화폐 박물관

화폐 박물관

박물관

예산:--

도쿄역

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

세이코 뮤지엄

세이코 뮤지엄

박물관

예산:무료

료고쿠/도쿄스카이트리

 • Language
  Eng.

 • Guide
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

도검 박물관

도검 박물관

박물관

예산:--

신주쿠

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

히가시야마토 시립 향토 박물관

히가시야마토 시립 향토 박물관

박물관

예산:--

다카오산

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Tokyo Fire Museum

Tokyo Fire Museum

박물관

예산:--

가쿠라자카

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

담배와 소금 박물관

담배와 소금 박물관

박물관

예산:--

료고쿠/도쿄스카이트리

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

TEPIA 첨단 기술관

TEPIA 첨단 기술관

박물관

예산:--

하라주쿠

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

도쿄 국립 박물관

도쿄 국립 박물관

박물관

예산:--

우에노

 • Language
  Eng.

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

1/3