Language

Search

Menu

가마쿠라
시설 목록

93

추천
WAKA-TAKE
Live

WAKA-TAKE

술집

예산:2,000 엔

가마쿠라

 • Language

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Kamakuratei

Kamakuratei

불고기

예산:3,000 엔

가마쿠라

 • Language

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

요코스카 미술관

요코스카 미술관

미술관

예산:--

가마쿠라

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

코아지로의 숲

코아지로의 숲

숲/산

예산:--

가마쿠라

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

하세데라 절

하세데라 절

사원

예산:--

가마쿠라

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

미우라 해안

미우라 해안

해안

예산:--

가마쿠라

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

신 에노시마 수족관

신 에노시마 수족관

동식물원/수족관

예산:--

가마쿠라

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

요코스카 구리하마 꽃의 나라

요코스카 구리하마 꽃의 나라

정원

예산:--

가마쿠라

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

미카사 공원

미카사 공원

공원

예산:--

가마쿠라

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

조가시마 섬

조가시마 섬

해안

예산:--

가마쿠라

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

안진즈카

안진즈카

기타 사적

예산:--

가마쿠라

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Tuzuru

Tuzuru

기타 쇼핑

예산:--

가마쿠라

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

에노시마 시 캔들

에노시마 시 캔들

해안

예산:--

가마쿠라

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

즈이센지 절

즈이센지 절

사원

예산:--

가마쿠라

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

겐초지 절

겐초지 절

사원

예산:--

가마쿠라

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

스기모토데라 절

스기모토데라 절

사원

예산:--

가마쿠라

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

우라가 나룻배

우라가 나룻배

계곡/계수/내/호수

예산:--

가마쿠라

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

엔가쿠지 절

엔가쿠지 절

사원

예산:--

가마쿠라

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

베르니 공원

베르니 공원

공원

예산:--

가마쿠라

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

페리 기념관

페리 기념관

역사적박물관

예산:--

가마쿠라

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

1/5