Hankyu Tourist Pass for Osaka, Kyoto, Kobe(1, 2Days) 로 가는 오사카 ZUBORAYA Dotomboriten

Hankyu Tourist Pass for Osaka, Kyoto, Kobe(1, 2Days)

지역
고베 / 교토 / 기온 / 난바 / 다카라즈카 / 산노미야 / 아라시야마 / 오사카 / 우메다
인기 관광지・이벤트

700~1,200 JPY

오사카 ZUBORAYA Dotomboriten
장소

1-6-10, Dotonbori, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka

그 밖의 추천 철도티켓

다른 철도티켓보기